• Start
  • Kosten­vergoeding

Kostenvergoeding

Vergoeding van generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ

Het Eedenhuis biedt zowel B-GGZ als S-GGZ die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding is afhankelijk van het soort verzekering dat u heeft afgesloten (polisvoorwaarden, eigen risico, naturapolis of restitutiepolis).  B-GGz en S-GGZ voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente. Het Eedenhuis heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars en met de gemeenten in de regio.

Voorwaarden vergoeding

Voor de vergoeding van psychologische zorg in de Generalistische Basis GGZ (B-GGZ) en in de Specialistische GGZ (S-GGZ) is een verwijzing van de huisarts nodig.

Generalistische BASIS GGZ (B-GGZ)

De huisarts kan u doorverwijzen naar de B-GGZ hulpverlening indien er sprake is van een (vermoeden van) een DSM-stoornis. die ingeschat wordt als licht tot matig of ernstig, die laag tot matig risico .
Na de intake wordt door uw behandelaar de zorgzwaarte binnen de B-GGZ geïndiceerd. De zorgzwaarte wordt bepaald door de ernst van de klachten, de mate van risico die de klachten met zich meebrengen en de mate van complexiteit ervan. Op basis daarvan komt u in aanmerking voor een Behandeling kort, Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. In geval van blijvende problematiek is er sprake van Behandeling Chronisch.
In de praktijk betekent dit voor u dat u, afhankelijk van de ernst van de problematiek, recht heeft op 4 tot 10 gesprekken, inclusief de intake. 

Specialistische GGZ (S-GGZ)
Zijn uw problemen complexer of langer durend, dan kan de huisarts u verwijzen voor S-GGZ, waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn. Er is binnen de S-GGZ geen vast maximum gesteld aan het aantal gesprekken dat u vergoed krijgt. In geval de behandeling langer dan 1 jr. duurt, moet opnieuw afgestemd worden met de huisarts of de behandeling voortgezet kan worden in de S-GGZ, dan wel de B-GGZ.   

No show
Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen 'no show'. Uw therapeut informeert u over het tarief dat u in een dergelijke situatie aan hem/haar verschuldigd bent.

De verwijsbrief
Om er zeker van te zijn dat uw verwijzing van uw huisarts voldoet aan de vereisten van de zorgverzekeraars om voor vergoeding in aanmerking te komen, kunt u hier een verwijsbrief-format downloaden. U treft daarop alle gegevens aan die op de verwijsbrief vermeld moeten staan. Het is van belang dat u de verwijsbrief van de huisarts hier zelf op controleert. Eventueel kunt het format aan uw huisarts geven ter informatie.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Op bovenstaande wijze geïndiceerde behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Met alle zorgverzekeraars hebben wij hier contracten over afgesloten.

Aan het eind van de behandeling (of na 365 dagen) wordt de factuur naar uw zorgverzekeraar gestuurd. 

Houdt u er rekening mee dat u voor psychologische hulp, net als voor alle andere (para)medische zorg, uw eigen risico moet aanspreken als u ouder bent dan 18 jaar. 

Heeft u een naturapolis?
Uw zorgverzekeraar koopt zorg voor u in (in juridische termen: u heeft recht op zorg). De zorgverzekeraar heeft voor alle vormen van zorg afspraken gemaakt met specifieke zorgaanbieders (deze zijn gecontracteerd). Uw volledige kosten worden vergoed wanneer u zorg afneemt bij een aanbieder waarmee uw verzekeraar een contract heeft. U hoeft de rekening niet voor te schieten, de zorgaanbieder stuurt deze direct door naar uw verzekeraar. U moet soms een (deel) van de kosten zelf betalen als u naar een zorgaanbieder gaat waarmee uw verzekeraar geen afspraken heeft. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft.

Heeft u een restitutiepolis?
Bij een restitutiepolis kan uw zorgverzekeraar zorg hebben ingekocht, maar dat hoeft niet (in juridische termen: u heeft recht op vergoeding van kosten van zorg). Als uw zorgverzekeraar geen zorg heeft ingekocht, is er sprake van een pure restitutiepolis (zie onder). Als uw zorgverzekeraar wel zorg heeft ingekocht, is er sprake van een (gedeeltelijke) gecontracteerde restitutiepolis (zie onder). Bij een pure restitutiepolis is het mogelijk dat u de rekening eerst moet voorschieten. Deze rekening moet u hierna zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Het is ook mogelijk dat uw zorgverzekeraar afspraken met zorgaanbieders heeft gemaakt over de betaling. Dan hoeft u niet voor te schieten. Bij een pure restitutiepolis betaalt uw zorgverzekeraar u het wettelijke tarief of een marktconforme vergoeding terug. Bij een (gedeeltelijk) gecontracteerde polis krijgt u alleen alle kosten vergoed als u naar een zorgaanbieder gaat waarmee uw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt (deze zijn gecontracteerd). Als u naar een andere zorgaanbieder dan de gecontracteerde gaat, moet u soms een (deel) van de rekening zelf betalen. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft.

Heeft u een combinatiepolis?
U heeft voor sommige vormen van zorg recht op zorg (natura) en voor andere vormen van zorg recht op vergoeding van kosten van zorg (restitutie). Uw zorgaanbieder kan voor het restitutiegedeelte ook afspraken gemaakt hebben met specifieke zorgaanbieders, er is dan sprake van een gedeeltelijk gecontracteerde polis (zie de uitleg hierboven bij 'restitutiepolis').

Consulten eigen rekening

De behandeling van sommige problemen valt  onder de door de zorgverzekeraar vastgestelde 'onverzekerde producten' (OVP). Dit kan het geval zijn als er sprake is van aanpassingsproblemen na scheiding of verlies, gezinsproblemen of partnerrelatieproblemen. Hiervoor is geen verwijzing nodig van uw huisarts; de rekening die u voor deze producten krijgt kunt u dan ook NIET indienen bij uw zorgverzekeraar.

Wij hanteren bij OVP's een tarief op consultbasis dat is vastgesteld door de NZa: € 94,44 per consult.

Verwijzing en vergoeding voor kinderen tot 18 jaar

De vergoeding van de jeugd GGZ valt onder verantwoordelijkheid van de diverse gemeenten.

Er is een contract met Gooi- en Vechtstreek (Blaricum, Bussum, Naarden, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden/Muiderberg)

Voor vergoeding van de behandeling in de jeugd GGZ heeft u een verwijsbrief nodig van één van de volgende deskundigen/organisaties: huisarts, medisch specialist, jeugdarts, deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente.

De factuur aan de gemeente bevat versleutelde gegevens, met een declaratiecode, om privacy te waarborgen.

Vergoeding vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering is, afhankelijk van het pakket, soms mogelijk voor psychische problemen bij kinderen die de gemeente niet vergoedt, de zorgverzekeraar wel. Dit kan gaan om aanpassingsstoornissen, rouwproblemen of studie/werkgerelateerde problemen. Hiertoe dient u uw polis goed na te kijken.

Vanwege een vacature worden er op dit moment (juli 2019) geen jeugdbehandelingen aangeboden.

Betalingsvoorwaarden

De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie bij de eigen verzekering. In alle gevallen waarbij de zorgverzekeraar niet (meer) vergoed, is de cliënt volledig verantwoordelijk voor de betalingen van in rekening gebrachte of nog te berekenen kosten.

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, dient u een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist te overleggen. Verder dient u bij het eerste gesprek een verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs mee te nemen.

Een afspraak die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht voor 75% van het door de hulpverlener gehanteerde tarief. Een aan u gezonden nota, dient binnen 3 weken betaald te worden. Bij de tweede of eventueel derde betalingsherinnering wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien betaling uitblijft, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste aan de cliënt.

Bij betalingsachterstand is de psychotherapeut gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten tot dat de cliënt aan zijn / haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Het Eedenhuis

Hoge Naarderweg 7- i
1217AB Hilversum

Tel: 035-6409061

Copyright Eedenhuis en