Skip to main content

Rechten en plichten

Effectmeting

Wij zijn door uw ziektekostenverzekeraar verplicht om effectmetingen van de  behandeling te doen met behulp van Routine Outcome Monitoring (ROM). Bij het intakegesprek en/of tijdens de behandeling informeren wij u nader hierover. Meestal krijgt u per e-mail een uitnodiging om vragenlijst(en) in te vullen. De resultaten van deze meting worden daarna weer met u besproken.

Het doel van deze meting is het inzichtelijk maken of de behandeling gericht is op de door u gewenste verandering. Wij zijn verplicht om bij de Stichting Benchmark GGZ (www.sbggz.nl) te melden dat een effectmeting is gedaan. De resultaten van de meting worden niet vermeld.

Praktische afspraken

Enkele praktische afspraken:

  • Bij het intakegesprek moet u een verwijsbrief van uw huisarts overleggen waarin vermeld staat voor welke soort GGZ hulp u bent verwezen. Ook moeten wij uw identiteitsbewijs of dat van uw kind controleren.
  • Bij verhindering kunt u uw afspraak tot uiterlijk 24 uur afzeggen en/of verplaatsen. Bij te late afzegging of niet verschijnen brengen wij u een deel van de kosten in rekening.
  • Gelieve bij het binnenkomen in de praktijk uzelf te melden door aan te bellen (bel Eedenhuis naast de buitendeur). De buitendeur is open. U kunt dan plaats nemen in de wachtruimte waar u wordt  opgehaald door uw behandelaar.

Privacy en toestemming

De wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) verplicht ons tot beroepsmatig geheimhouding. Indien informatie met uw verwijzer of andere collega’s moet worden uitgewisseld, moeten wij hiervoor uw toestemming hebben.

De Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) eist dat u ons toestemming voor behandeling moet geven. Zonder uw toestemming kan behandeling niet plaats vinden.

Voor kinderen tot 12 jaar is alleen de toestemming vereist van beide ouders (met ouderlijk gezag) of van de wettelijke vertegenwoordiger(s).

Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar is de toestemming vereist van beide ouders c.q. de wettelijke vertegenwoordiger(s) evenals van uw kind zélf.

Vanaf 16 jaar moet uw kind, mits wilsbekwaam, zelfstandig toestemming geven voor behandeling.

Inzagerecht en bewaartermijn

U heeft recht op inzage in uw dossier, tenzij uitoefening van dit recht de persoonlijke levenssfeer van een ander schaadt. U heeft recht op aanvulling en correctie van uw dossier waarbij het meestal gaat om uw eigen zienswijze of correctie van een feitelijke onjuistheid.

U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. U heeft geen recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van uw behandelaar. Ouders hebben niet zonder meer het recht om het dossier van hun kind(eren) in te zien.

Wij zijn wettelijk verplicht uw dossier gedurende maximaal 20 jaar te bewaren, tenzij de noodzaak daartoe ontbreekt. Na de bewaarperiode wordt het dossier vernietigd.

Klachtenregeling

De klachtenregeling biedt u de mogelijkheid om gevoelens van onvrede over de therapie of de therapeut kenbaar te maken. Klachten worden trapsgewijs in behandeling genomen. U kunt zich, bij voorkeur, in eerste instantie direct tot uw behandelaar wenden vooral wanneer de klacht de inhoud van de behandeling of de bejegening  door de therapeut betreft. Meestal leidt dit tot een bevredigende oplossing.

Een klacht kan ook bij een van de collega’s van uw behandelaar, bij voorkeur schriftelijk, gemeld worden. Binnen een werkweek ontvangt u een bevestiging en hoort u wie er met de klacht aan het werk gaat. Wij spannen ons in om het geschonden vertrouwen te herstellen.

Indien bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. Uw klacht wordt binnen het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) getoetst aan de professionele Beroepscode. U ontvangt binnen drie weken bericht over de voorgestelde oplossing. Psychotherapeuten, klinisch psychologen en artsen vallen onder het tuchtrecht van de Wet BIG, daarom kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheids­zorg.

Op uw klacht is de privacywetgeving van toepassing: de leden van een klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding. Zonder uw toestemming is inzage in uw dossier niet mogelijk. Aan deze klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. 

Betalingsvoorwaarden

De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie bij de eigen verzekering. In alle gevallen waarbij de zorgverzekeraar niet (meer) vergoed, is de cliënt volledig verantwoordelijk voor de betalingen van in rekening gebrachte of nog te berekenen kosten.

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, dient u een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist te overleggen. Verder dient u bij het eerste gesprek een verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs mee te nemen.

Een afspraak die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht voor 75% van het door de hulpverlener gehanteerde tarief. Een aan u gezonden nota, dient binnen 3 weken betaald te worden. Bij de tweede of eventueel derde betalingsherinnering wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien betaling uitblijft, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste aan de cliënt.

Bij betalingsachterstand is de psychotherapeut gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten tot dat de cliënt aan zijn / haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.