Cognitieve gedragstherapie

CGT download

In de gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe men handelt bepaalt immers in belangrijke mate hoe men zich voelt. De therapeut helpt de cliënt de problematische gedragingen en de omstandigheden waarin deze voorkomen in kaart te brengen en bedenkt samen met de cliënt beter passend gedrag. De cliënt leert dit niet alleen door erover te praten maar ook door het nieuwe gedag stap voor stap in de praktijk te brengen. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan.

Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn nauw met elkaar verbonden en stoelen beiden op een open, gelijkwaardige en actieve samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet.


In de cognitieve therapie wordt veel waarde gehecht aan de invloed van het denken op het gevoelsleven en het op het doen. Uitgangspunt van de cognitieve therapie is dat gevoelens en gedragingen veroorzaakt of in stand gehouden worden door ideeën, overtuigingen en veronderstellingen over onszelf, ons probleem, de ander of de wereld. Wanneer men geneigd is te negatief te oordelen kan dit leiden tot lastige gevoelens en gedragingen.

Bij een negatieve wijze van denken, onderzoeken therapeut en cliënt of deze wijze van denken reëel is en wordt samen gezocht naar meer passende gedachten welke vervolgens weer leiden tot minder lastige gevoelens en gedragingen. De resultaten van cognitieve gedragstherapie blijken over het algemeen zeer positief te zijn bij een scala aan aandoeningen zoals: depressie, gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, fobieën, verslavingen en eetstoornissen. Zo’n zeventig tot tachtig procent van de cliënten die de behandeling afmaakt, heeft baat bij deze vorm van therapie.

ACT hexaflexAcceptance and Commitment Therapy (ACT, uit te spreken als een woord) is een vorm van psychotherapie die elementen uit o.a. de gedragstherapie, Gestalt, en mindfulness combineert in de behandeling van menselijk lijden.  ACT ziet emotioneel lijden niet als een uiting van een psychische stoornis. Het idee hierbij is dat de pogingen om invloed uit te oefenen op onbeheersbare emotionele en denkprocessen worden gezien als oorzaak van psychopathologie. Hoe we proberen om gedachten te onderdrukken, positief te  denken, gedachten te analyseren en naar verklaringen en oorzaken te zoeken, des te meer deze manier om controle te verkrijgen er toe leidt dat klachten allesbepalend worden.

Het Eedenhuis

Hoge Naarderweg 7- i
1217AB Hilversum

Tel: 035-6409061
Fax: 035-6409058

Copyright Eedenhuis en